พัฒนาการเพาะปลูก


เพื่อความก้าวหน้าทางเกษตร ด้วย Biotechnology

กับ Siam Goal Biotech 
About Siam Goal BioTech

Siam Goal Biotech Co.,Ltd มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่าย จุลินทรีย์, อาหารเสริม, Biotechnology, Bioplastic ออกแบบและจัดทำ SMART Farm และให้บริหารบริการจัดการฟาร์ม เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการสามารถ ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการการผลิต ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น ผลกำไรเพิ่มขึ้น และปลอดภัยต่อคนและสัตว์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตร และ สินค้าเกษตรอินทรีย์

มุ่งมั่นพัฒนา

พัฒนา R & D จุลินทรีย์, อาหารเสริม,

Biotechnology, Bioplastic